top of page

The CITB Grant Scheme Objective

ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ CITB ਲੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਨੂੰ

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ

ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ CITB ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

CITB ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ("ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਸਕੀਮ ਸਾਲ") ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ।

 • ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਸਕੀਮ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਸਕੀਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਸਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ CITB ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

 • ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ CITB ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਸਕੀਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੇਵੀ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਲੇਵੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੇਵੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 • CITB ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, CITB ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਸਕੀਮ ਸਾਲ (ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਸਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, CITB ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।

 • ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ CITB ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਸਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। CITB, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਸਾਰੀਆਂ CITB ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਸਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ CITB ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣਗੇ।

 • CITB ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੂੰ

ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ CITB ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

Subject to the following, employers in the construction industry registered with CITB (“Employers”) are entitled to apply for grant within the Grants Scheme Year in which they are first registered. This eligibility to access the Grants Scheme extends to Employers who are not required to pay the Levy by virtue of the applicable Small Business Levy exemption in the Grants Scheme Year in which the application is submitted.

4.1 Newly registered employers

 • Employers newly registered with CITB during the Grants Scheme Year may apply for apprenticeship grants for the 12-month period prior to the Employer’s registration date and all other grants from the date of registration.

4.2 Submission of Levy Returns and Payment of Levy

 • CITB operates on the basis of No Levy, No Grant meaning that without exception Employers must complete and submit all Levy Return(s) in accordance with the dates set out below AND where applicable pay, or have Direct Debit arrangements in place to pay, any and all bona fide Levy Assessment before grant payments are released. Non-compliance with this requirement will result in grants being blocked within the relevant Grants Scheme Year until Levy payment is made or withdrawn if Levy payment is not received at the end of the Grants Scheme Year.

 • Employers whose grant application has been approved, who have paid any Levy Assessment due and who have completed and submitted their 2021 Levy Return (together with any other outstanding Levy Returns) prior to the start of the Grants Scheme Year on 1 April 2022, are eligible to receive grant.

 • In May, the 2022 Levy Return is issued and this must be completed by the Employer and received by CITB before 30 June 2022 in order for the Employer to be eligible to receive / continue to receive grant. Failure to comply with this date will again result in all grant payments being blocked until the Levy Return has been received by CITB. Should an Employer’s 2022 Levy Return remain outstanding on 30 November 2022 all grant payments for the Grants Scheme Year are withdrawn.

Applying for Grants

ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ:

ਨੂੰ

 • ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਟਾਫ (ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਸਮੇਤ);

 • ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ (ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁੱਲ-ਭੁਗਤਾਨ); ਅਤੇ

 • ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ.

ਨੂੰ

ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਿਖਲਾਈ/ਯੋਗਤਾ ਲਈ CITB ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੂੰ

ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨੂੰ

ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ CITB ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਸਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

What training is supported by CITB grants?

Only training directly related to the construction industry and listed on CITB’s website qualifies for grant.

 

These training programmes, which include health and safety courses and non-construction related training such as management and supervisory courses specifically tailored for the construction industry, have been approved because they meet industry agreed standards; are priority areas for grant funding; and align with the Industrial Training legislation.

 

If a course or qualification is not listed on our website use the relevant form to submit it for evaluation.

bottom of page